The Government of Brunei Darussalam
 

1982 - Ditubuhkan pada 26 Januari  982 atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan  Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Memorandum Menteri Besar Brunei, Bilangan: SUK.06/84/92 bertarikh 26 Januari 1982.

 

1982 - Berpejabat sementara di Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka di Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan.

1984 - Diletakan dibawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

 
1985 -  Berpindah ke bekas Bangunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di Jalan Stoney, Bandar Seri Begawan.

1987- ke Bangunan Pusat Sejarah Brunei yang baru dibina di kawasan bekas bangunan Pejabat Pelajaran Brunei di Jalan Stoney, Bandar Seri   Begawan.              

1988 - Bangunan baru Pusat Sejarah Brunei dirasmikan.

2005- Perletakan Batu Asas Tambahan dan Ubahsuai Bangunan   Pusat Sejarah  Brunei.

2007 - 25 tahun penubuhan Pusat Sejarah Brunei.

 

2008 -  Tambahan dan ubahsuai bangunan Pusat Sejarah Brunei telah mula        digunakan secara berperingkat.

 

2009 -  Tambahan dan ubaisuai bangunan Pusat Sejarah Brunei telah digunakan sepenuhnya.

 

2012 - Kedai Buku Pusat Sejarah Brunei dirasmikan.

 

2013 -  Bangunan baru Pusat Sejarah Brunei yang dikenali sebagai Pusat Pengkajian Borneo (penBorneo) telah mula beroperasi yang    terletak  di Blok       31, Bekas Bangunan Flat Kerajaan Anggerek Desa, Simpang 394, Jalan     Berakas.

 

2013 - Galeri Pameran Koleksi Manuskrip Borneo  dan Galeri Pameran Salasilah dirasmikan.