Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bergambar Ramai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Jabatan-Jabatan Dibawahnya


Rabu, 24 Mac 2021 - Sesi bergambar ramai warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersama Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selepas sesi pembentangan belanjawan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

There are no items to show in this view.

Penyerahan Kurma Kurnia KDYMM


Isnin, 12 April 2021 - Penyerahan kurma kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan  Negara Brunei Darussalam bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya diadakan petang hari ini.


Bagi warga Pusat Sejarah Brunei, penyerahan berlangsung di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei

Lawatan Sekolah DES


​Isnin, 12 April 2021 - Seramai 37 orang pelajar tahun 6 dan dua orang guru Sekolah DES, Anggerek Desa mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Pengkajian Borneo.

Pameran Simposium Pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Beraja


​Sabtu, 10 April 2021 - Pusat Sejarah Brunei turut serta memeriahkan acara Simposium Pendidikan Negara Zikir Melayu Islam Beraja yang dikendalikan oleh Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPUSB) dengan mempamerkan nama-nama Sultan Brunei dalam kaligrafi jawi dan jualan buku-buku terbitan Pusat Sejarah Brunei.

Lawatan DES ke Penborneo


Sabtu, 03 April 2021 - Seramai 07 orang guru dan 55 orang pelajar Sekolah DES, Anggerek Desa tahun 4, 5 dan 6 membuat lawatan sambil belajar ke Pusat Pengkajian Borneo.

Para pelajar didedahkan dengan koleksi bahan yang terdapat di Penborneo dan asas pemeliharaan rekod sejarah.

FCO 141_15933(3).jpg

Dokumen Surat Sultan Muhammad Jamalul Alam II bertarikh 1909 dalam FC0 141/15933 simpanan Pusat Pengkajian Borneo yang diperolehi dari National Archives United Kingdom. Dokumen ini dalam bentuk Digital. Dokumen Asal masih disimpan di National Archives UK.